Čištění komínů
a kontrola spalinových cest

Revize

 

Kominik-horice


 

ČLÁNEK - REVIZE
revize, proč, kdy a jak


ČLÁNEK - Pár řádků
názor na chování lidí a řemeslníků
 


A máme zde další zákon.

A to zákon č. 172/2018 Sb. s účinností od 1.9.2018 Je to zákon kterým se mění (upravuje) zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Pro nás je momentálně asi nejaktuálnější úprava § 17

Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje, odst. 1 písm. h
provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím fizické osoby,
která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. ............................

PS: pokud si myslíte že konečně něco udělali pro lidi, tak se šeredně mýlíte.
Je tam vícero změn a některé už zas tak veselé nejsou. Ty ale zveřejnovat nebudu
abych nenahrával těm, co si pořád na někoho stěžujou.


Dnem 1. 1. 2016 vstoupil v platnost nový zákon :
zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky kterým se ruší nařízení vlády č. 91/2010 Sb., a od 29.ledna 2016 nová vyhláška ze Sb. 34/2016 o čištění, kontrole a revizí spalinové cesty.

V těchto dokumentech jsou především uvedeny nové povinnosti pro kominíky a revizní techniky, ale i také pro majitele či provozovatele spalinové cesty povinnost si minimálně jednou ročně nechat udělat kontrolu odpovědnou osobou (kominíkem)

Nyní kontrola platných ročních kontrol spadá pod hasičský záchranný sbor.


 
Proč jsou tyto kontroly důležité?

Kontroly jsou důležité z hlediska ochrany bezpečnosti a zdraví občanů. V poslední době narůstá počet případů otrav oxidem uhelnatým, které jsou způsobeny hlavně u spotřebičů na plyn, kde se v rámci zateplení budov a po výměně nových izolačních oken často zapomíná na přívod vzduchu k samotnému spotřebiči. Dále se jedná o požární bezpečnost, hlavně u spotřebičů na pevná paliva, kde nejsou mnohdy dodržovány základní pravidla bezpečnosti. Tyto závady nemusí být pro laika na první pohled patrné.
Hasiči můžou uložit pokutu bylo-li zjištěno, že případný požár byl zapříčiněn nedodržením výše uvedených povinností. Stejně tak pojišťovna může v obdobném případě odmítnout poskytnout pojistné plnění.

Co se kontroluje při kontrole spalinové cesty?

Kontroluje se spalinová cesta po celé její délce. Od hrdla spotřebiče přes kouřovod, průchody půdou až po vyústění nad střechou.
Kontrolují se všechny otvory (dvířka) na spalinové cestě. Důležitá je i kontrola vybíracích dvířek, která bývají často nepřístupná.

Kdo může tyto kontroly vykonávat?

Kontroly spalinových cest může vykonávat pouze odborně způsobilá osoba, tj. osoba s živnostenským oprávněním v oboru kominictví, nikoliv samostatně zaměstnanec s vizitkou že pracuje pro někoho. Upřesnění, kontrolovat a čistit může, ale jím vystavená zpráva je neplatná.
Dejte si také pozor na firmy (osoby), které neznáte a které pouze vypíší "Zprávu" a v podstatě nic nezkontrolují - jde o vaše zdraví a majetek. NEJLEPŠÍ JE MÍT SVÉHO KOMINÍKA, který již zná váš komín a na kterého se můžete kdykoliv v případě potřeby obrátit.

Výsledkem kontroly je vystavení Zprávy o provedení kontroly a čištění. Tento doklad je mimo jiné důležitým dokladem pro pojišťovny a hasiče v případě požáru, havárie atd.


Jak si můžete objednat kontrolu spalinové cesty?

Zavolejte nebo napište na email. Poradíme i s řešením případných problémů.
Provedu u Vás kontrolu včetně vyčištění a pokud bude vše v pořádku, vystavím Zprávu o kontrole a čištění spalinové cesty.

tel: 777 304 652

@ : kominik@50801.cz

 

OMLOUVÁM SE POKUD NÁHODOU NEBUDU K ZASTIŽENÍ NA TELEFONU ( sekretářku prozatím nemám )smile


POKUD PŘESTO MÁTE O MÉ SLUŽBY ZÁJEM VYPLŇTE PROSÍM
TENTO FORMULÁŘ JÁ SE VÁM OZVU

Podpis-