Plynařská vrchnost neuspěla s tvrzením, že vyhláška 34/2016 Sb. je nezákonná a  nevztahuje se na spalinové cesty od plynových spotřebičů.

Nejvyšší správní soud rozhodl... v právní věci žalobce: České sdružení pro technická zařízení, z. s. ... proti žalovanému: Ministerstvo vnitra ... v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze, a to :
Kasační stížnost se zamítá

Žalobce podal  k Městskému soudu v Praze žalobu na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného. V ní žádal, aby se žalovaný zdržel nezákonné aplikace vyhlášky Ministerstva vnitra č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, a od plynových spotřebičů ve kterých nehrozí riziko vzniku požáru, povinnost provádět preventivní protipožární opatření
----

zde máme písemné rozhodnutí soudu

----

Zkrátka, povinné revize a kontroly plynových spalinových cest se provádí

dle vyhlášky 34/2016 Sb.

HLANĚ  také platí, že před uvedením i plynového spotřebiče do provozu MUSÍ
být dle zákona provedena revize REVIZNÍM TECHNIKEM SPALINOVÝCH CEST !! 

Nestačí tvrzení plynaře " paničko co by tam kominík hledal, můžete s klidem topit"

poznámka:
Kasační stížnost je opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení (dále jen "stěžovatel") domáhá zrušení soudního rozhodnutí.