PŘEDPISY A ZÁKONY z kterých musíme vycházet. Je jich samozřejmě více, ale tyto jsou nejdůležitější.

A to zákon č. 172/2018 Sb. s účinností od 1.9.2018 Je to zákon kterým se mění (upravuje) zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Pro nás je momentálně asi nejaktuálnější úprava § 17

Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje, odst. 1 písm. h
provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím fizické osoby,
která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. ............................

 


Dnem 1. 1. 2016 vstoupil v platnost nový zákon :
zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky kterým se ruší nařízení vlády č. 91/2010 Sb., a od 29.ledna 2016 nová vyhláška ze Sb. 34/2016 o čištění, kontrole a revizí spalinové cesty.

V těchto dokumentech jsou především uvedeny nové povinnosti pro kominíky a revizní techniky, ale i také pro majitele či provozovatele spalinové cesty povinnost si minimálně jednou ročně nechat udělat kontrolu odpovědnou osobou (kominíkem)

Nyní kontrola platných ročních kontrol spadá pod hasičský záchranný sbor.